Διάρκεια προγράμματος: 02/01/2012 - 30/06/2014

DRIVERS for health equity

Seventh Framework Programme (FP7)

Το Ινστιτούτο Prolepsis συμμετείχε ως συνεργαζόμενος φορέας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα DRIVERS, ένα ερευνητικό πρόγραμμα διάρκειας 3 ετών (2012- 2014) το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα της ΕΕ (FP7). Το πρόγραμμα συντόνισε η Eurohealthnet που εδρεύει στις Βρυξέλλες, ενώ συμμετείχαν οργανισμοί από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, και τη Σουηδία.

Το πρόγραμμα Drivers αφορά στην άμβλυνση των ανισοτήτων υγείας που αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. To πρόγραμμα εστιάζει σε τρεις κύριους πυλώνες: τα πρώτα χρόνια της παιδικής ανάπτυξης, το εργασιακό περιβάλλον και την κοινωνική πρόνοια. Η έρευνα έχει δείξει πως οι τρεις αυτοί παράγοντες επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τόσο την ισότητα όσο και την ανισότητα στην υγεία.

Οι κύριες δράσεις του Προγράμματος περιλάμβαναν:

  • Ανασκόπηση πρακτικών και ορθών πολιτικών που προάγουν την ισότιμη πρόσβαση στην υγεία στους τομείς της πρώιμης παιδικής ανάπτυξης, το εργασιακό περιβάλλον και την κοινωνική πρόνοια.
  • Διερεύνηση αποτελεσματικών μεθόδων συνηγορίας για θέματα που αφορούν τις ανισότητες στην υγεία.
  • Μελέτη καλών πρακτικών και αποτελεσματικών προγραμμάτων, όπως για παράδειγμα το Πρόγραμμα Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής και οι επιπτώσεις του στη μείωση των ανισοτήτων υγείας.
  • Ανάπτυξη και ευρεία διάχυση κατευθυντήριων οδηγιών.

Στοιχεία επικοινωνίας
Πάνια Καρνάκη, MA, Υπεύθυνη Προγράμματος: p.karnaki@prolepsis.gr


Επιστημονικός Συντονισμός:
EuroHealthNet – European Partnership for Improving Health, Equity and Wellbeing (EHNet), Belgium


Εταίροι του προγράμματος:
University College London (UCL), United Kingdom
Universitaet Dusseldorf, Germany
Center for Health Equity Studies (CHESS), Finland
Business in the Community (BITC), United Kingdom
European Anti-Poverty Network (EAPN), Belgium
Eurochild, Belgium


Σχετικά link
http://health-gradient.eu/