Διάρκεια προγράμματος: 01/12/2012 - 30/11/2015

IROHLA – Intervention Research on Health Literacy among Ageing Population

Seventh Framework Programme (FP7)

Η Prolepsis συμμετείχε ως εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “IROHLA – Intervention Research on Health Literacy among Ageing Population”. Το πρόγραμμα διάρκειας 3 ετών, ξεκίνησε τoν Δεκέμβριο 2012 και υλοποιήθηκε στα πλαίσια του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ (FP7). Συντονιστής του προγράμματος ήταν το Academisch Ziekenhuis Groningen (UMCG), στην Ολλανδία ενώ, εκτός από την Prolepsis, συμμετείχαν και 20 ακόμα εταίροι από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη τεκμηριωμένων κατευθυντήριων γραμμών για τους φορείς χάραξης πολιτικής με στόχο μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση του αλφαβητισμού υγείας του γηράσκοντος πληθυσμού στα κράτη μέλη της Ε.Ε.

O αλφαβητισμός υγείας είναι ένας από τους κοινωνικούς, καθοριστικούς παράγοντες της υγείας και αντικατοπτρίζει το βαθμό στον οποίο το άτομο έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει, να κατανοεί και να διαχειρίζεται ιατρικές πληροφορίες. Τα άτομα με επαρκείς δεξιότητες αλφαβητισμού είναι σε θέση να παίρνουν προληπτικά μέτρα για την υγεία τους, να λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις και να διαχειρίζονται σωστά την υγεία και την ασθένεια. Σήμερα στις χώρες της ΕΕ το 10%-30% του πληθυσμού έχει ανεπαρκείς δεξιότητες αλφαβητισμού, γεγονός που σχετίζεται με υψηλότερα ποσοστά νοσηρότητας και θνησιμότητας. Παράλληλα, γίνεται μεγαλύτερη χρήση υπηρεσιών υγείας ενώ και η θεραπεία δεν έχει τόσο ικανοποιητικά αποτελέσματα. Ο αλφαβητισμός υγείας είναι ένα σημαντικό ζήτημα για το γηράσκοντα πληθυσμό στην Ευρώπη. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων αλφαβητισμού υγείας του γηράσκοντος πληθυσμού μπορεί να οδηγήσει σε καινοτόμες κοινωνικές πρακτικές και σε μείωση του κόστους στον τομέα της υγείας. Αντικείμενο του συγκεκριμένου προγράμματος είναι τα θέματα αλφαβητισμού υγείας των ηλικιωμένων μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, η οποία συνδυάζει δυναμικές παρεμβάσεις, τεχνικές επικοινωνίας και διατομεακή και διακρατική εκπαίδευση.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιμέρους στόχοι του IROHLA είναι οι εξής:

  • Συμβολή στην κατανόηση του αλφαβητισμού υγείας σε διάφορα ευρωπαϊκά πλαίσια και ανάπτυξη ένας ολοκληρωμένου μοντέλου για την αντιμετώπιση των αναγκών αλφαβητισμού υγείας για τους ηλικιωμένους σε διάφορα περιβάλλοντα
  • Αξιολόγηση της ποιότητας και της σκοπιμότητας των παρεμβάσεων και των δράσεων σχετικά με τον αλφαβητισμό της υγείας στο γηράσκοντα πληθυσμό
  • Επιλογή 20 περίπου παρεμβάσεων, οι οποίες όλες μαζί θα αποτελούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση των αναγκών αλφαβητισμού υγείας των ηλικιωμένων, και πιλοτική εφαρμογή τους
  • Ανάπτυξη τεκμηριωμένων κατευθυντήριων γραμμών, οι οποίες να υποδεικνύουν στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο συγκεκριμένα και σημαντικά μέτρα που μπορούν να λάβουν
  • Διάχυση των αποτελεσμάτων.

Στοιχεία επικοινωνίας
Πάνια Καρνάκη, MA, Υπεύθυνη Προγράμματος: p.karnaki@prolepsis.gr


Επιστημονικός Συντονισμός: 
University Medical Center Groningen (UMCG), Department of Health Sciences, the Netherlands


Associated partners:
CBO BV (CBO), the Netherlands
University of Groningen (RUG), the Netherlands
Jacobs University Bremen (JacobsUni), Germany 
Baltic Region Healthy Cities Association (BRHCA), Finland 
National University of Ireland Galway (NUIG), Ireland 
University of East Anglia (UEA), United Kingdom
National Institute for Health Development (OEFI), Hungary 
EuroHealthNet – European Partnership for Improving Health, Equity and Wellbeing (EHNet), Belgium 
Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis - Institute of Preventive Medicine, Environmental and Occupational Health, Prolepsis, Greece
Italian National Institute on Ageing (INRCA), Italy 
Federal Centre for Health Education (BZgA), Germany 
AGE Platform Europe (AGE-Platform), Belgium 
European Social Insurance Platform (ESIP), Belgium 
Regional Agency for Health Marche Region (ARS), Italy 
Hanze University of Applied Science Groningen (HUAS), the Netherlands
Cambo Industries Digital (Cambo), Greece 
Liveonline Coaching (LoL), Germany 
ETV-NL (ETV), the Netherlands 
Noordhoff Publishers (Noordhoff), the Netherlands 
IP Health Solutions BV (IPH -Vita), the Netherlands 
AOK Bundesverband (AOK), Germany


Σχετικά link
www.irohla.eu