Διάρκεια προγράμματος: 01/02/2022 - 01/01/2025

Digitalis

 

Πρόγραμμα DIGITALIS: Ενδυνάμωση των άτυπων φροντιστών/τριών στην καθημερινή χρήση ψηφιακών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης

Το Ινστιτούτο Prolepsis συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα DIGITALIS για την ενδυνάμωση των άτυπων φροντιστών/τριών στην καθημερινή τους χρήση ψηφιακών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύμπραξη συνεργασιών για την εκπαίδευση ενηλίκων. Το έργο ξεκίνησε την 1η Φεβρουαρίου 2022 και θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 3 ετών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με 5 εταίρους από 3 Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία Ουγγαρία) και συντονίζεται από το εργαστήριο Βιοϊατρικής, Έρευνας και Βιοτεχνολογίας, Fondazione Democenter-Sipe της Ιταλίας.

Υπολογίζεται ότι στην Ευρώπη, το 80% των υπηρεσιών φροντίδας παρέχεται από άτυπους φροντιστές/τριες η πλειοψηφία των οποίων είναι γυναίκες μέσης ηλικίας (50-59 ετών). Οι άτυποι φροντιστές/τριες συχνά μένουν εκτός αγοράς εργασίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε κάποια εκπαίδευση ή ανάπτυξη δεξιοτήτων. Η παροχή όλο και περισσότερων υπηρεσιών υγείας σε ψηφιακή μορφή απαιτεί την ικανότητα να χειρίζονται και να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας σε καθημερινή βάση, για να παρέχουν στους/στις φροντιζόμενους/ες ένα προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους, επίπεδο φροντίδας.

Ο στόχος του DIGITALIS είναι να βελτιώσει τις ψηφιακές δεξιότητες των άτυπων φροντιστών/τριών μέσω ενός πιλοτικού προγράμματος κατάρτισης που θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα και στην Ουγγαρία. Επίσης, το έργο στοχεύει στην χαρτογράφηση των υπηρεσιών ψηφιακής υγειονομικής περίθαλψης και στον εντοπισμό των ψηφιακών δεξιοτήτων που χρειάζονται οι άτυποι φροντιστές/τριες στην Ελλάδα και στην Ουγγαρία. Ένας ακόμα στόχος είναι η ανάπτυξη μαθημάτων ηλεκτρονικής εκμάθησης που να αντιστοιχούν στις ανάγκες των άτυπων φροντιστών/τριών. Τέλος, θα εκπονηθεί ένας πρακτικός οδηγός που θα συνοψίζει τα κύρια αποτελέσματα, τα διδάγματα, τις μαρτυρίες φροντιστών/τριών και τις νομικές συστάσεις. Στόχος του οδηγού είναι η ευκολότερη διάχυση του έργου καθώς και η δυνατότητα αναπαραγωγής του σε ευρωπαϊκό επίπεδο.


Στοιχεία επικοινωνίας 

Ντίνα Ζώτα, PhD: d.zota@prolepsis.gr

Συντονιστής:

Fondazione Democenter – Sipe, Ιταλία


Συμμετέχοντες οργανισμοί:

PROMPT-H, Ουγγαρία
EPIONI, Ελλάδα
DOXEE, Ιταλία
Ινστιτούτο Prolepsis, Ελλάδα

Ιστοσελίδα Προγράμματος: digitalis.prompt.hu/en