Διάρκεια προγράμματος: 12/03/2018 - 31/12/2020

ChemSM-HUB

Το Ινστιτούτο Prolepsis συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα: Chemical Safety Management Training Hub for Chemicals Users - ChemSM-HUB.

Το ChemSM-HUBείναι τριετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα (01/09/2017-31/08/2020), χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στο να αναπτύξει ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά εργαλεία για την ασφαλή διαχείριση χημικών κινδύνων (ChemicalSafetyManagement, CSM). Το ChemSM-HUB απευθύνεται :

  1. Σε μεταγενέστερους χρήστες (Downstreamusers) και σε διανομείς (distributors) χημικών προϊόντων οι οποίοι συμμετέχουν σε θέματα ασφαλούς διαχείρισης χημικών κινδύνων (ιδιαίτερα σε εργαζομένους που έχουν πολύ περιορισμένη ή καμία γνώση σχετικά με την ασφαλή χρήση χημικών ουσιών και τους κανονισμούς REACH και CLP).

    Μεταγενέστεροι χρήστες είναι οι χρήστες χημικών βάσει των κανονισμών REACH και CLP (Κανονισμός 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και συσκευασία χημικών ουσιών). Είναι επιχειρήσεις ή ιδιώτες, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης/του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίοι χρησιμοποιούν μια ουσία, είτε σε καθαρή μορφή είτε σε μείγμα, στο πλαίσιο των βιομηχανικών ή επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων. Στους μεταγενέστερους χρήστες δεν περιλαμβάνονται οι κατασκευαστές ή οι εισαγωγείς των χημικών προϊόντων. Διανομέαςθεωρείται οποιοσδήποτε εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, συμπεριλαμβανομένων και των εμπόρων λιανικής πώλησης, ο οποίος αποθηκεύει και προμηθεύει την αγορά με κάποια χημική ουσία, αυτούσια ή σαν μείγμα, για χρήση από τρίτους.
     
  2. Σε ειδικούς σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας, που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα και ενημερώνουν σχετικά μεταγενέστερους χρήστες και διανομείς χημικών προϊόντων.

Aπό το 2006 μέχρι σήμερα, η νομοθεσία της ΕΕ για τα χημικά έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές, λόγω της θέσπισης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) με στόχο την καλύτερη προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Αν και η επίγνωση των νομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Κανονισμό REACHφαίνεται να είναι ικανοποιητική στις κορυφαίες εταιρείες χημικών, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη ανάγκη βελτιστοποίησης των αντίστοιχων ικανοτήτων και δεξιοτήτων σε εταιρείες στην αλυσίδα εφοδιασμού μικρότερες και με λιγότερες γνώσεις, όσον αφορά στην ασφαλή χρήση χημικών ουσιών. Οι μεταγενέστεροι χρήστες και οι διανομείς των χημικών είναι παρόντες σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας.

Η ελεύθερη διακίνηση των αγαθών (συμπεριλαμβανομένων των χημικών) στην Ευρώπη υποχρεώνει σε τήρηση της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ωστόσο, η χρηματοδότηση για την εκπαίδευση στον τομέα της Ασφαλούς Διαχείρισης των Χημικών (CSM) λείπει, ενώ ο αριθμός των δωρεάν εκπαιδευτικών σεμιναρίων είναι ανεπαρκής.

Η αξιολόγηση της εφαρμογής των Κανονισμών REACHκαι CLP οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια από χημικούς κινδύνους, μεταξύ των μεταγενέστερων χρηστών και των διανομέων είναι ελλιπώς εκπαιδευμένα και συχνά δεν έχουν τη γνώση και την κατανόηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον συγκεκριμένο τομέα. Ειδικότερα όσον αφορά στις ικανότητες που απαιτούνται για την ταξινόμηση των χημικών μειγμάτων και την αξιολόγηση της έκθεσης στο εργασιακό περιβάλλον, έχει διαπιστωθεί σχετικά χαμηλή γνώση και ελλιπής επιμόρφωση και νομική υποστήριξη.

Κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η σχεδίαση και η εφαρμογή πρωτοποριακής επαγγελματικής εκπαίδευσης στον τομέα της Ασφαλούς Διαχείρισης των Χημικών Κινδύνων (CSM), ενσωματωμένης σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα και σε αντίστοιχη εφαρμογή για κινητά. Η εκπαίδευση θα απευθύνεται κυρίως σε εργαζόμενους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την Ασφαλή Διαχείριση των Χημικών Κινδύνων (CSM) μεταξύ των μεταγενέστερων χρηστών και των διανομέων των χημικών προϊόντων. Η εκπαίδευση αυτή θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση και στην καλύτερη συμμόρφωσή τους σε νομικές υποχρεώσεις. Για να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα της εκπαίδευσης, όλο το υλικό και τα εργαλεία θα αναπτυχτούν σταδιακά και θα αξιολογηθούν από τους εταίρους του προγράμματος (5 οργανισμοί από 4 χώρες). Για να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή συνεργασία μεταξύ του τομέα της εκπαίδευσης και του τομέα της εργασίας, το εκπαιδευτικό υλικό και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν, θα αναπτυχθούν με βάση τις προτάσεις βελτίωσής τους από ομάδες στόχους που εκπροσωπούν μεταγενέστερους χρήστες αλλά και διανομείς. Αυτή η ανταλλαγή γνώσης μεταξύ των φορέων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης και της αγοράς εργασίας θα επιτρέψει την προσαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος ChemSM-HUB στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων.

Διαβάστε τον Οδηγό Τσέπης του προγράμματος ChemSM-HUB.


Συντονιστής:
NIOM - Nofer Institute of Occupational Medicine Poland

Εταίροι του προγράμματος:
Prolepsis Institute, Greece
Romtens Foundation, Romania
Oekopol GmbH (Institute Für Ökologie Und Politik), Germany
TUL - Politechnika Lodzka (the Lodz University of Technology), Poland


Στοιχεία επικοινωνίας
Πάνια Καρνάκη: p.karnaki@prolepsis.gr
Ματίνα Κούβαρη: m.kouvari@prolepsis.gr


Διαβάστε εδώ τα newsletter του προγράμματος ChemSM-HUB:

Τεύχος 1 - ChemSM-HUB

Τεύχος 2 - Εκπαιδευτικά εργαλεία για την ασφαλή διαχείρηση χημικών κινδύνων (CSM): Βασικό επίπεδο

Τεύχος 3 - Ανάλυση των εκπαιδευτικών ευκαιριών στον τομέα της ασφαλούς διαχείρησης χημικών κινδύνων (CSM) στην Ευρώπη

Τεύχος 4 - Παρακολούθηση και Αξιολόγηση του ChemSM-HUB

Τεύχος 5 - Ευρωπαική νομοθεσία για τα χημικά προϊόντα (Κανονισμοί REACH, CLP): Πηγές πληροφόρησης

Τεύχος 6 - Διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα για την Ασφαλή Διαχείρηση Χημικών Κινδύνων

Τεύχος 7 - Εκτενής ενημέρωση της βάσης δεδομένων του Ευρωπαικού Οργανισμού Χημικών Προιόντων (ECHA) για τα χημικά προϊόντα

Τεύχος 8 - Ο Οδηγός Τσέπης ChemSM-HUB

Τεύχος 9 - Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας

Τεύχος 10 - Επισήμανση επικινδυνότητας - CLP

Τεύχος 11 - Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού πακέτου στο πλαίσιο του προγράμματος ChemSM-HUB

Τεύχος 12 - Ολοκλήρωση του προγράμματος ChemSM-HUB: Εκπαιδευτικά εργαλεία