Συμμετοχή της Prolepsis στο Second International Conference on Rural Health

 

Μια έρευνα στηριγμένη σε στοιχεία νοσοκομείων πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, Ελλάδα, με την χρήση συγκεκριμένων ερωτηματολογίων και δόθηκαν συνεντεύξεις από το δείγμα  σχετικά με τα δημογραφικά, κοινωνικοοικονομικά  και ιατρικά χαρακτηριστικά  του, όπου περιλαμβάνονταν στοιχεία κατοικίας, επαγγέλματος, συνηθειών διατροφής και  καπνίσματος, προσωπικά και οικογενειακά ιατρικά ιστορικά και έκθεσης σε χημικούς παράγοντες  σχετιζόμενους με το επάγγελμα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η αυξημένη επαγγελματική έκθεση σε διαλύτες, βερνίκια και μπογιές σε σπρέι ενδέχεται να συμβάλλει στην πρόκληση ασθενειών του αίματος. 

Το Συνέδριο κάλυψε επίσης και πολλά άλλα σημαντικά ζητήματα σχετικά με την υγεία των αγροτικών πληθυσμών με ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους υγείας σε αυτές τις περιοχές.