Πολιτικές πρακτικές για ένα πιο βιώσιμο μέλλον: Η εργαλειοθήκη του προγράμματος INHERIT

Το Πρόγραμμα INHERIT φθάνει στο τέλος του παραδίδοντας, μία εργαλειοθήκη με πολιτικές πρακτικές, κατευθυντήριες γραμμές και συμβουλές για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Στόχος είναι να δημιουργηθεί, ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης των κοινωνιών, με άξονα την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την προαγωγή της υγείας και την ισότητα. 

Η εργαλειοθήκη επικεντρώνεται σε 10 συστάσεις για τις αλλαγές που χρειάζονται να γίνουν στους τομείς της διαβίωσης (χώροι πρασίνου, ενεργειακή απόδοση), της μετακίνησης (ενεργός τρόπος μετακινήσεων) και της κατανάλωσης (βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση) και σε έξι διατομεακά θέματα. Επίσης, η εργαλειοθήκη του INHERIT περιλαμβάνει 3 εργαλεία: ένα εννοιολογικό πρότυπο για την ολοκληρωμένη διαχείριση, τέσσερα θετικά μελλοντικά σενάρια για την Ευρώπη του 2040 και μία βάση δεδομένων με περισσότερες από 100 πρακτικές για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Η συγκεκριμένη βάση δεδομένων έχει αναπτυχθεί από το Ινστιτούτο Prolepsis που συμμετείχε στο πρόγραμμα ως εταίρος από την Ελλάδα. 

Η παρουσίαση της εργαλειοθήκης θα γίνει στις 10/12/2019 στις Βρυξέλλες, στο συνέδριο “A Future for All to INHERIT: Taking Action Now”, όπου θα συμμετάσχει και το Ινστιτούτο Prolepsis. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ
Περισσότερες πληροφορίες για την εργαλειοθήκη μπορείτε να βρείτε εδώ