Η Prolepsis στο Συνέδριο Migrant Health στην Ευρώπη

 

Συμμετέχοντες από περισσότερες από 20 χώρες και οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης και της Prolepsis, παρουσίασαν τα δεδομένα τους και συζήτησαν την υπάρχουσα κατάσταση του συστήματος υγείας και πρόνοιας στις Ευρωπαϊκές χώρες αλλά και τις νέες προκλήσεις τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επαγγελματίες της υγείας και οι πολιτικοί παράγοντες αυτού του χώρου ως συνέπεια της αυξημένης μετανάστευσης.

Η Prolepsis, εκπροσωπευόμενη από την Πρόεδρό του, Καθηγήτρια κα Αθηνά Λινού, είχε την ευθύνη της παρουσίασης ενός σεμιναρίου με τίτλο "Education and Training on Migrant and Refugee Health in the European Union". Το σεμινάριο επικεντρώθηκε στην κατάρτιση και επιμόρφωση των λειτουργών Δημόσιας Υγείας  σε θέματα σχετικά με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες ως παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του συστήματος υγείας και πρόνοιας  που προσφέρεται σε εθνικά ανομοιογενείς πληθυσμούς. Στόχος του ήταν να εγείρει συζήτηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα  του επίσημου Ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού συστήματος  σε θέματα υγείας των μεταναστών και των προσφύγων μέσω της παρουσίασης των βασικών ερευνητικών αποτελεσμάτων του Προγράμματος Leonardo da Vinci, με τίτλο CIVOT (Content of Initial and Vocational Training in Public Health in European Member States) στην υλοποίηση του οποίου έχει μετάσχει ενεργά και ουσιαστικά και η Prolepsis. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν την έλλειψη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών  προγραμμάτων εκπαίδευσης σχετικά με την υγεία των μεταναστών και την περιορισμένη ύπαρξη περαιτέρω επιμόρφωσης στα θέματα της μετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στα πλαίσια άλλων παρουσιάσεων, έμφαση δόθηκε επίσης στην προσπάθεια ανάλυσης των εθνικών διαφορών στην υγεία, εξήγησης του ποσοστού θνησιμότητας στις Ευρωπαϊκές χώρες και  παρουσίασης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας  του συστήματος υγείας και πρόνοιας που προσφέρει η χώρα υποδοχής στους μετανάστες και τους πρόσφυγες.

Το Συνέδριο πέτυχε να τονίσει την ανάγκη για ενίσχυση της γνώσης στο θέμα υγείας και μετανάστευσης στην Ευρώπη και μπορεί να θεωρηθεί ως σημείο αναφοράς για περαιτέρω έρευνα και συνεργασία μεταξύ των ινστιτούτων που συμμετείχαν σε αυτό.