Σχεδιασμός έρευνας, ανάπτυξη πρωτοκόλλου και ερωτηματολογίων

Το Ινστιτούτο Prolepsis έχει σημαντική εμπειρία στον σχεδιασμό της έρευνας και την ανάπτυξη και υποβολή του σχετικού πρωτοκόλλου έρευνας.

Ανάλογα με τον τύπο της μελέτης και ακολουθώντας τις διεθνείς οδηγίες (βλ. Consort, Strobe κ.ά.) σχεδιάζεται η έρευνα αναφορικά με τον τρόπο συλλογής αντιπροσωπευτικού και επαρκούς δείγματος, η επιλογή του πληθυσμού, η ενδεχόμενη τυχαιοποίηση σε ομάδες και ελέγχονται όλες οι προϋποθέσεις για αποφυγή μεροληψίας. Παράλληλα, αντιμετωπίζονται τα απαραίτητα θέματα ηθικής και δεοντολογίας, όσο και προφύλαξης και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων.

Η επιστημονική ομάδα του Ινστιτούτου αναλαμβάνει την ανασκόπηση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας και επιλέγει ή αναπτύσσει τα κατάλληλα εργαλεία μέτρησης. Επίσης αναλαμβάνει την ανάπτυξη και στάθμιση ερωτηματολογίων, ώστε να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα της έρευνας.