Στατιστική και Ποιοτική Ανάλυση

Η στατιστική αποτελεί είναι από τα βασικά εργαλεία των περισσότερων ερευνητικών προγραμμάτων που υλοποιεί το Ινστιτούτο και ως εκ τούτου διαθέτει επιστημονικό προσωπικό εξειδικευμένο στη στατιστική, βιοστατιστική και επιδημιολογία.

Η ποσοτική έρευνα συνδυάζεται και με ποιοτική ανάλυση ώστε να προκύψουν ολοκληρωμένα και τεκμηριωμένα επιστημονικά ευρήματα.

Το στατιστικό τμήμα του Ινστιτούτου ξεκινώντας από τον σχεδιασμό της μελέτης, των εργαλείων μέτρησης και των ερωτηματολογίων, αναλαμβάνει τον σχεδιασμό της βάσης δεδομένων, όπως και τη συλλογή, καταχώρηση, επεξεργασία, ποιοτικό έλεγχο και κωδικοποίηση των δεδομένων.

Στη συνέχεια με τη χρήση στατιστικών πακέτων, όπως SPSS, STATA, R, SAS, MATLAB και άλλων, προχωρά στην ανάλυση των δεδομένων και τη συγγραφή των παραδοτέων, όπως και των σχετικών αποτελεσμάτων στις επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Επιπλέον, παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ερευνητές, επαγγελματίες στον χώρο της υγείας, δημόσιους φορείς και εταιρείες.

Ενδεικτικές στατιστικές αναλύσεις περιλαμβάνουν:

Παράλληλα, το Ινστιτούτο διαθέτει έμπειρο επιστημονικό προσωπικό στην εφαρμογή ποιοτικών αναλύσεων με τις μεθόδους των ομάδων εστιασμένης συζήτησης (focus group) και των προσωπικών συνεντεύξεων σε βάθος. Συγκεκριμένα, σχεδιάζει και υλοποιεί ποιοτικές μελέτες, καθώς και αναλύει και παρουσιάζει τα ποιοτικά δεδομένα τόσο σε ευρωπαϊκά όσο και σε εθνικά προγράμματα δημόσιας υγείας.