Η αποστολή και οι αξίες μας

Αποστολή μας είναι να ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις της δημόσιας υγείας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, εκπονώντας ακαδημαϊκή έρευνα και εφαρμόζοντας τα αποτελέσματά της σε εκπαιδευτικές και φιλανθρωπικές δράσεις, καθώς και σε δράσεις συνηγορίας. Η αποστολή αυτή πηγάζει από την πεποίθηση ότι η ισότητα στην υγεία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινωνικής ενσωμάτωσης.
 

Η ισότητα, η κοινωνική ενσωμάτωση και ο σεβασμός της διαφορετικότητας και των ατομικών επιλογών αποτελούν βασικές αξίες μας. Οι αξίες αυτές αποτελούν τον πυρήνα των επιλογών μας, καθορίζουν τις προτεραιότητες και τα προγράμματά μας, διαμορφώνουν τις σχέσεις μας, με τους συναδέλφους, τους συνεργάτες, και τους ωφελούμενους.