Εκπαιδευτικές δράσεις

Το Ινστιτούτο σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις για τον γενικό πληθυσμό και ειδικές ομάδες του πληθυσμού, όπως παιδιά και εφήβους, άτομα τρίτης ηλικίας, πρόσφυγες και μετανάστες, κ.ά. Το Ινστιτούτο εκπονεί επίσης εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε ιατρούς και επαγγελματίες υγείας και άλλες κατηγορίες επαγγελματιών (εκπαιδευτικοί, αγρότες, δημοσιογράφοι κ.ά.).

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα επικεντρώνονται στους τομείς της προληπτικής ιατρικής και της προαγωγής της υγείας, της επιδημιολογίας, της περιβαλλοντικής και εργασιακής υγείας.

Μεταξύ των προγραμμάτων που υλοποιεί το Ινστιτούτο είναι: εκπαιδευτικά προγράμματα για την προώθηση της υγιεινής διατροφής και την ασφάλεια των τροφίμων σε διαφορετικές ομάδες πληθυσμού, εκπαίδευση στην επικοινωνία της υγείας για ιατρούς και νοσηλευτές, εκπαιδευτικά προγράμματα για ιατρούς εργασίας, προγράμματα για την πρόληψη των ατυχημάτων στην τρίτη ηλικία και τη σωστή χρήση φαρμάκων, προγράμματα για την πρόληψη της παχυσαρκίας στον χώρο εργασίας κ.ά.