Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας

Στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, το Ινστιτούτο έχει σχεδιάσει, οργανώσει και υλοποιήσει πληθώρα εκπαιδεύσεων για επαγγελματίες υγείας. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Ανάπτυξη εργαλειοθήκης και υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων με στόχο την προώθηση της εμβολιαστικής κάλυψης των επαγγελματιών υγείας.
  Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος HProImmune αναπτύχθηκε, μία χρήσιμη εκπαιδευτική εργαλειοθήκη (ενημερωτικά δελτία, οδηγίες, παρουσιάσεις, κτλ.), με στόχο την προώθηση της εμβολιαστικής κάλυψης των επαγγελματιών υγείας. Η εργαλειοθήκη αφορά σε συγκεκριμένα λοιμώδη νοσήματα συμπεριλαμβανομένης και της γρίπης και απευθύνεται με κατάλληλα διαφοροποιημένο περιεχόμενο:

  • σε ιδιώτες γιατρούς,
  • σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό νοσοκομείων,
  • σε επαγγελματίες δημόσιας υγείας
  • καθώς και σε διοικητικά στελέχη του χώρου

  Είναι διαθέσιμη σε 7 γλώσσες και το περιεχόμενό της εξακολουθεί να ευαισθητοποιεί και να κατευθύνει τους επαγγελματίες υγείας σε θέματα εμβολιαστικής κάλυψης.
   

 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων για τη βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας των επαγγελματιών υγείας.

  Στο πλαίσιο του προγράμματος Health Communication Training for Health Professionals –H-COM αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό υλικό και υλοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια που απέβλεπαν στη βελτίωση της επικοινωνίας, τόσο μεταξύ επαγγελματιών υγείας και ασθενών όσο και μεταξύ των επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων. Παράλληλα η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης που αναπτύχθηκε είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο h-com.eu, εκπαιδεύοντας και δίνοντας απαντήσεις σε εκατοντάδες επαγγελματίες υγείας για διάφορα θέματα επικοινωνίας της υγείας.
   

 • Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε συνεργασία με Πανεπιστήμια των ΗΠΑ.

  Το Ινστιτούτο έχει διοργανώσει επί σειρά ετών σεμινάρια για ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων με θέμα τη συγγραφή επιστημονικών εργασιών με τίτλο “Medical Writing Seminar”, με πιστοποίηση της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Harvard και διδάσκοντες Καθηγητές του Πανεπιστημίου του Harvard.
   

 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των Επαγγελματιών Υγείας των χώρων Εργασίας.

  Με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων των ευρωπαίων Επαγγελματιών Υγείας των χώρων Εργασίας και την κάλυψη των αναγκών του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού, υλοποιήθηκε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα E-CAPACIT8 – Strengthening occupational health professionals’ capacities to improve the health of the ageing workforces, στο οποίο το Ινστιτούτο Prolepsis συμμετείχε ως εταίρος(2008-2013).

  Το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του E-CAPACIT8 απευθύνεται με κατάλληλα διαμορφωμένο περιεχόμενο στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των χώρων εργασίας, σε ψυχολόγους εργασίας, τεχνικούς ασφαλείας, εργονόμους, διοικητικό προσωπικό κ.ά. Διαβάστε περισσότερα εδώ.
   

 • Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας του αγροτικού τομέα.

  Η προαγωγή της Υγείας και η Ασφάλεια των εργαζομένων βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου Prolepsis. Ειδικά για το ζήτημα της υγείας των αγροτών, που αποτελούν τον βασικό κορμό της πρωτογενούς παραγωγής, το Ινστιτούτο Prolepsis έχει υλοποιήσει στο παρελθόν ερευνητικά και εφαρμοσμένα προγράμματα με στόχο την προστασία της υγείας τους από τα φυτοφάρμακα. Τη διετία 2016-2018 συμμετείχε ως εταίρος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα AGROSH+, το οποίο επικεντρώθηκε στην εκπαίδευση ιατρών εργασίας και τεχνικών ασφάλειας σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας της εργασίας που αφορούν στον αγροτικό τομέα.

 • Εκπαίδευση και κατάρτιση επαγγελματιών υγείας σε θέματα παροχής εξειδικευμένης υγειονομικής περίθαλψης σε παιδιά προσφύγων και μεταναστών.

  Τα παιδιά των προσφύγων και των μεταναστών είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε όλα τα στάδια του ταξιδιού προς τη χώρα υποδοχής, καθώς κι στις συνθήκες στη χώρα υποδοχής. Η κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας σε θέματα παροχής εξειδικευμένης υγειονομικής περίθαλψης στα παιδιά προσφύγων και μεταναστών αποτελεί το σκοπό του ευρωπαϊκού προγράμματος EU-VET CARE project: Strengthening capacities for better health care to refugee and migrant children, Erasmus +, στο οποίο το Ινστιτούτο Prolepsis μετέχει ως εταίρος.
   

 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού πακέτου για την ενίσχυση της ικανότητας αναγνώρισης των νέων απειλών της δημόσιας υγείας από τους Ευρωπαίους επαγγελματίες υγείας.

  Με σκοπό τη βελτίωση της ικανότητας των επαγγελματιών υγείας να αναγνωρίζουν άμεσα κατόπιν κλινικής εξέτασης και να αντιμετωπίζουν τις νέες απειλές για τη δημόσια υγεία που προκύπτουν από εσκεμμένες ενέργειες, όπως είναι οι επιθέσεις με βιολογικούς, χημικούς, και ραδιενεργούς παράγοντες, υλοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα European Training of Health Professionals on Rapid Response to Health Threats – ETHREAT (2005-2008). Στο πλαίσιο του ETHREAT, μεταξύ άλλων αναπτύχθηκε ένα κοινό ευρωπαϊκό πακέτο και ένας οδηγός για την ενίσχυση της αναγνώρισης και ανταπόκρισης των επαγγελματιών υγείας στις νέες απειλές της δημόσιας υγείας.
   

 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού εργαλείου για πληροφόρηση, αναφορά και σύγκριση πληροφοριών σχετικά με το περιεχόμενο της αρχικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης στη Δημόσια Υγεία στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  To περιεχόμενο της αρχικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης στη Δημόσια Υγεία, στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διερευνήθηκε στο πλαίσιο του διετούς (2000-2002) προγράμματος Content of Initial and Vocational Training in Public Health in European Member States – CIVOT στο οποίο το Ινστιτούτο Prolepsis ήταν συνεργαζόμενος φορέας. Στο πρόγραμμα χρησιμοποιήθηκε ειδική μεθοδολογία για τη συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων από ένα μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που διδάσκουν στο αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας. Αναγνωρίσαμε και επικοινωνήσαμε με 389 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που σχετίζονται με τη Δημόσια Υγεία σε 18 ευρωπαϊκές χώρες.
   

 • Οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικού δορυφορικού συμποσίου με στόχο την εκπαίδευση των λειτουργών υγείας στην πρόληψη του καρκίνου.

  Το πρόγραμμα European Code Against Cancer-Greek Edition, 1995 / Satellite symposium to the 21st Panhellenic Medical Conference, το οποίο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μέρος του ευρύτερου προγράμματος “Η Ευρώπη κατά του καρκίνου”, περιλάμβανε την οργάνωση ενός δορυφορικού συμποσίου στο πλαίσιο του 21ου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου.
  * Στη διάρκεια του συμποσίου το οποίο στόχευε στην εκπαίδευση των λειτουργών υγείας στην πρόληψη του καρκίνου, Έλληνες ειδικοί παρουσίασαν και ανέλυσαν τον Ευρωπαϊκό Κώδικα κατά του καρκίνου.
  * Ο Κώδικας μεταφράστηκε στα ελληνικά και η ελληνική του έκδοση διανεμήθηκε στους λειτουργούς υγείας με στόχο την επαρκέστερη ενημέρωσή τους στην πρωτογενή πρόληψη του καρκίνου.