Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας

Στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, το Ινστιτούτο έχει σχεδιάσει, οργανώσει και υλοποιήσει πληθώρα εκπαιδεύσεων για επαγγελματίες υγείας. Ενδεικτικά αναφέρονται: