Αξιολόγηση Δράσεων και Εφαρμοσμένων Προγραμμάτων

Μέσα από την υλοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων έχει αναπτυχθεί μια σημαντική εργαλειοθήκη με μεθόδους ποσοτικής και ποιοτικής αξιολόγησης δράσεων και εφαρμοσμένων προγραμμάτων. Η τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας οποιασδήποτε δράσης ή προγράμματος το θεμελιώνει σαν μια καλή πρακτική για το μέλλον, ενώ αποτελεί πλέον αναπόσπαστό μέρος των περισσότερων εφαρμοσμένων προγραμμάτων.

Η αξιολόγηση που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο περιλαμβάνει μετρήσεις με βάση τόσο ποσοτικές, όσο και ποιοτικές μεθόδους, τόσο μεταξύ των συμμετεχόντων όσο και σε όλων των εμπλεκόμενων κατά την υλοποίηση της δράσης. Επιπλέον οι μετρήσεις αυτές λαμβάνουν χώρα τόσο πριν την έναρξης της δράσης, όσο και κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας αυτής. Με αυτό τον τρόπο, μπορεί να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα, ο αντίκτυπος, η ικανοποίηση, η σχέση κόστους-οφέλους και να αναδειχθούν σημεία πιθανής βελτίωσης.